Regulamin Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2019

Z uwagi na obiektywne okoliczności wykluczające przeprowadzenie głosowania zgodnie z ogólnie obowiązującym Regulaminem Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, w roku 2020 jednorazowo obowiązywać będą wyjątkowe zasady wyboru laureatów Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. W związku z nieodbyciem się Polconu ani Opolconu (jako Konwentu w Randze Polconu), ZSFP jako administrator Nagrody zorganizuje oddawanie głosów zdalnie, a także będzie pobierać opłatę mającą zapewnić Funduszowi Nagrody przychody normalnie pochodzące z akredytacji.

§ 1

Podstawowe założenia wyboru laureatów Nagrody za rok 2019:

 1. Nie ustala się już innego Konwentu w Randze Polconu w 2020 r.
 2. Głosowanie będzie odbywać się wyłącznie przez internet;
 3. Głosy liczone są systemem preferencyjnym, tzw. australijskim, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu obowiązującego ogólnie;
 4. Ogłoszenie laureatów Nagrody nastąpi online.

§ 2

 1. Warunkiem głosowania będzie zarejestrowanie się oraz wniesienie przez osobę głosującą opłaty na rzecz Funduszu Nagrody w kwocie 20 zł.
 2. Wnioski o rejestrację oraz opłatę przyjmuje ZSFP, podając adres poczty elektronicznej do zgłoszenia (albo link do formularza zgłoszeniowego) oraz numer rachunku bankowego ZSFP do przyjmowania wpłat.
 3. Rejestracja będzie wymagać podania przez osobę chcącą głosować następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail i numer telefonu.
  Informacja o przetwarzaniu danych przez ZSFP jako administratora stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 3

Zarejestrowani głosujący otrzymają: spersonalizowany link do jednorazowego głosowania, jednorazowy kod niezbędny do oddania głosu lub inne narzędzie do jednorazowego oddania głosu przez internet. Głosu oddanego przez internet nie można już wycofać ani zmienić.

§ 4

 1. Zamknięcie przyjmowania rejestracji nastąpi 10 listopada 2020 r. Głosy można oddawać do 15 listopada 2020 r.
 2. Oddane głosy zostaną przeliczone w miarę możliwości przez Komisję Nominacyjną, która zajmowała się zliczeniem głosów oddanych na Nominacje; jeżeli liczba członków Komisji Nominacyjnej gotowych podjąć się tego zadania okaże się zbyt mała do sprawnego przeliczenia głosów, wówczas Zarząd ZSFP wybierze na uzupełniających członków Komisji osoby cieszące się powszechnym zaufaniem Fandomu;
 3. Zastrzeżenia do przebiegu głosowania oraz do przebiegu wyłaniania laureatów będzie można zgłaszać do ZSFP drogą mailową w terminie 3 dni od, odpowiednio, dnia zamknięcia głosowania oraz dnia ogłoszenia laureatów; zastrzeżenia zostaną rozpoznane przez Radę Fandomu, tj. zebranie klubów stowarzyszonych w ZS Fandom Polski;
 4. Laureatów Nagrody Zajdla za rok 2019 ogłosi ZSFP w swoich kanałach komunikacyjnych.

§ 5

 1. Dokument niniejszy ma zastosowanie wyłącznie do edycji Nagrody Zajdla za rok 2019.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2019 stosuje się, w razie potrzeby dokonując niezbędnych korekt, postanowienia ogólnie obowiązującego Regulaminu Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.
 3. Doprecyzowanie szczegółów technicznych oraz ewentualne korekty i uzupełnienia do niniejszego Regulaminu spoczywają na ZSFP, w razie potrzeby dokonującym odpowiednich uzgodnień z Komisją Nominacyjną.