Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych jest Związek Stowarzyszeń Fandom Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 46/25, 04-158 Warszawa, dalej: ZSFP. Skontaktować się z nami najłatwiej poprzez adres poczty elektronicznej zarzad@fandom.art.pl
  ZSFP jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.04.1989 r. - prawo o stowarzyszeniach i jest organizacją pozarządową, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS 0000161413.
 2. Podstawą prawną zbierania danych jest ich niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ZSFP, jakim jest organizacja wyłonienia listy utworów nominowanych do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.
 3. Jakie dane osobowe zbieramy: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres oraz nr IP urządzenia z którego zgłaszasz nominacje. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie nieuwzględnienie Twoich nominacji. Dla wygody czytelników, głosy na nominacje są przyjmowane poprzez formularz na stronie Nagrody. Posiadanie danych osobowych nominujących pozwala na weryfikację oddanych głosów oraz umożliwia zgłaszanie zastrzeżeń wobec ogłoszonej listy nominacji do Nagrody.
 4. Jak długo przetwarzamy dane: usuwamy po upływie terminu zgłaszania zastrzeżeń do listy nominowanych utworów. Termin zgłaszania zastrzeżeń upływa po 7 dniach od ogłoszenia Nominacji. Jeżeli jednak wpłyną zastrzeżenia, dane pozostaną w posiadaniu ZSFP do czasu ich rozpatrzenia, może bowiem wystąpić konieczność ponownego przeliczenia bądź weryfikacji głosów.
 5. Czy udostępniamy dane osobom trzecim: nie, ZSFP nie przekazuje nikomu danych osobowych zebranych w toku oddawania głosów na nominacje, nie wykorzystujemy ich też sami w żadnych innych celach, niż wskazane powyżej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Twoje dane nie są i nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek celach marketingowych. Ponadto dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie służą do profilowania głosujących.
 6. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych: podstawowym Twoim prawem jest uprawnienie do zgłoszenia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez ZSFP. W wypadku takim nie wolno nam będzie przetwarzać Twoich danych, co pociągnie za sobą unieważnienie Twojego głosu.
 7. Masz ponadto prawo do żądania od ZSFP:
 8. Zwracamy uwagę, że zgłoszenie sprzeciwu bądź żądanie usunięcia czy choćby tylko ograniczenia przetwarzania danych spowoduje, że będziemy zmuszeni unieważnić Twój głos. Jeżeli natomiast zgłosisz nam którekolwiek z żądań po usunięciu Twoich danych zgodnie z punktem 4, będziemy w stanie odpowiedzieć, że nie przetwarzamy Twoich danych, ale nawet nie jesteśmy w stanie ustalić, czy kiedykolwiek je przetwarzaliśmy.
 9. Więcej informacji o przepisach prawa dotyczących przetwarzania danych, w tym o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), znajdziesz na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uodo.gov.pl.
  W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej nakazuje administratorowi (lub podmiotowi przetwarzającemu dane) spełnienie żądań osoby, której dane dotyczą, jeżeli jej żądania są usprawiedliwione w świetle praw przysługujących skarżącemu na mocy rozporządzenia RODO lub innych właściwych przepisów prawa.