Regulamin liczenia głosów
na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

Zobacz też regulamin Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

 1. Prawo głosu na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla (zwaną dalej Nagrodą Zajdla) przysługuje wszystkim uczestnikom POLCONu odbywającego się w roku wręczenia nagrody, bądź też – jeśli POLCON się nie odbywa – uczestnikom odpowiedniego konwentu zgodnie z punktem 14 Regulaminu Nagrody im. Janusza A. Zajdla.

 2. Komisję liczącą głosy wyznacza Komitet Organizacyjny POLCONu w porozumieniu z Forum Fandomu. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby cieszące się powszechnym zaufaniem. Wszyscy członkowie komisji nie mogą pochodzić z tego samego klubu.

 3. Liczenie głosów odbywa się tzw. „systemem australijskim”, to znaczy:

  1. najpierw głosy zostają policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;

  2. jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał większości (powyżej 50% głosów), kandydat, który w pierwszym liczeniu otrzymał najmniej głosów, zostaje wyeliminowany, a głosy na niego oddane zostają przyznane pozostałym według drugiego miejsca na kartach głosowania;

  3. jeżeli dwóch kandydatów uzyska tę samą najmniejszą ilość głosów, zostają wyeliminowani obydwaj, a głosy na nich oddane przyznaje się pozostałym według drugiego (lub dalszych) miejsc na kartach do głosowania;

  4. proces powtarza się aż do uzyskania przez któregoś z kandydatów większości głosów;

  5. kategoria „Bez nagrody” uważana jest za kandydata w rozumieniu punktów 3.a. - 3.d.

 4. Jeżeli w końcowym etapie dwaj kandydaci uzyskali ten sam wynik, zwycięzcą zostaje ten, który przez większą liczbę głosujących został wymieniony na pierwszym miejscu. Jeśli obaj zostali wymienieni na pierwszym miejscu przez tę samą liczbę głosujących, zwycięzcą zostaje ten, który przez większą liczbę głosujących został wymieniony na drugim miejscu. Proces ten powtarza się aż do wyłonienia zwycięzcy. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy w końcowym etapie większa liczba kandydatów uzyska ten sam wynik.

 5. Jeżeli procedura opisana w punkcie 4. nie pozwoli wyłonić zwycięzcy, nagroda zostaje przyznana obu (lub więcej) kandydatom. Zasada ta nie dotyczy kategorii „Bez nagrody”.

 6. Nie prowadzi się obliczeń dotyczących drugiej i dalszych pozycji.

 7. Osoba zwycięzcy pozostaje tajemnicą aż do oficjalnego wręczenia Nagrody Zajdla. Pozostałe wyniki (liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów itp.) pozostają tajne.

 8. Wszyscy członkowie komisji poświadczają wyniki głosowania, składając podpisy na dyplomie Nagrody Zajdla.

 9. Oddane głosy, opakowane i zapieczętowane, pozostają w dyspozycji Komitetu Organizacyjnego na wypadek złożenia protestu przez któregokolwiek z zainteresowanych bądź któryś z klubów.